พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. พลเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับฟังผลการดำเนินงานร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการของนักเรียน และมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดยโสธร และนางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครอง 8 คนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร และหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย (เพิ่มเติม)


Share:ตามหาคนหาย

ตามหาคนหาย

ชื่อนายหนูไกร บุญสา อายุ 42 ปี ซึ่งได้หายตัวออกจาก บ้านเลขที่ 117 หมู่ 11 บ้านประชาพิทักษ์ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 6 ธันว่าคม 2560 เวลาประมาณ 12.00 น. ได้หายตัวออกจากบ้านไปโดยไม่ทราบสาเหตุ ใครพบเบาะแสกรุณาติดต่อ 093-1155188 ไหม (พี่สาว) 0982312609 ฮู้ (น้า) หรือ 043-777121 สนง.พมจ.มหาสารคาม (เพิ่มเติม)


Share:ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดยโสธร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ สนใจรายละเอียดติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ โทร 045 711 579 /045 711 080 / 045 711 313 (เพิ่มเติม)


Share:พมจ.ยโสธร เข้าร่วมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ค.ต.ป.พม)

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงาน เข้าร่วมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ค.ต.ป.พม) โดยมีนายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส แลผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงประสิทธฺภาพ ประสิทธิผลของงานราชการ พร้อมเสนอ แนะแนวทางแก้ไขปัญหา และมีนายชูรินทร์ ขวัญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผลในครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ (เพิ่มเติม)


Share:ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวนและแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. นางนิภา คงเพชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวนและแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2 ณ ห้องทับทิม A -B โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:ยโสธรมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 8.7 แสนบาท

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการของจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสีเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ตามที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้จัดขึ้น โดยมีผู้กู้ยืมจำนวน 28 รายรวมเป็นเงิน 870, 000 บาท นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และการประกอบอาชีพคนพิการ ซึ่งการให้กู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยรายบุคคล รายละไม่เกิน 60,000 บาท และรายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 1,000,000 บาท และให้ผ่อนชำระภายในระยะไม่เกิน 5 ปี หรือ 50 งวด โดยไม่มีดอกเบี้ยแต่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติการให้ยืมจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยโสธร  (เพิ่มเติม)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial