พม.ยโสธร ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล นำร่อง 9 อปท./อำเภอ (Community Center)

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 15.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จัดประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล นำร่อง 9 อปท./อำเภอ (Community Center) ณ ศพอส. เทศบาลตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม. ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมี นายธนชัย อาจหาญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวง พม. เป็นวิทยากรชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน โดยมี นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด และนายกเทศบาลตำบลทุ่งแต้ ให้การต้อนรับ (เพิ่มเติม)


Share:พม. ยโสธร โปรงใสร่วมกันต่อต้านการทุจริต

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “พม.โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ณ ที่ทำการชั่วคราว สนง.พมจ.ยโสธร (ศาลากาญจนาภิเษก วัดศรีธรรมาราม พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดc ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีนายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายอภิชาติ อภิชาตบุตร อดีตรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การมอบรางวัลให้คนพิการต้นแบบ บุคลากรต้นแบบ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนงาน มอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการ การมอบรางวัลเป็นของขวัญให้คนพิการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และการจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากคนพิการ ในการนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)อย่างเคร่งครัด (เพิ่มเติม)


Share:“พม.ยโสธร ปลูกต้นไม้4 แสนต้นเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (Word Soil Day)”

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”ปลูกต้นไม้-ปลุกจิตสำนึก 400,000 ต้น” เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (Word Soil Day) เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีทีม พม.ยโสธร (OneHome) ได้แก่ นายชวลิต ขลุ่ยเงิน ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร นายนุศาสตร์ ซาเสน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณสวนป่าสาธารณะโรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:พมจ.ยโสธร ขว้ารางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ประเภทภาครัฐ

วันที่ 28 กันยายน 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับรางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ประเภทภาครัฐ (หน่วยงานระดับพื้นที่ภายในจังหวัดหรือเทียบเท่า) ระดับชมเชย ในงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 61 องค์กรทั่วประเทศ ( มี 2 รางวัล คือ ดีเด่นและชมเชย ) ดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีฯ (เพิ่มเติม)


Share:พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เกียรติคุณ “บุคลากรต้นแบบ” กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี 2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เกียรติคุณ “บุคลากรต้นแบบ” กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี 2564 ผ่านระบบ ZoomMeeting และมอบเกียรติบัตร “บุคลากรต้นแบบ” ให้แก่ นางสาวแสงเดือน ทองทา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว (เพิ่มติม)


Share:พมจ.ยโสธร คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับรางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ประเภทภาครัฐ (หน่วยงานระดับพื้นที่ภายในจังหวัดหรือเทียบเท่า) ระดับชมเชย ในงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 61 องค์กรทั่วประเทศ ( มี 2 รางวัล คือ ดีเด่นและชมเชย ) ดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีฯ (เพิ่มเติม)


Share:กิจกรรมประดับธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ผอ.ศูนย์บริการฯ และข้าราชการ จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้า สนง.พมจ.ยโสธร ชั่วคราว (ศาลากาญจนาภิเษก วัดศรีธรรมาราม พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:พิธีปิดโครงการสร้างเสริมกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในครอบครัวและชุมชน กิจกรรมที่ 3 สรุปและถอดบทเรียนโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564ภายใต้ โครงการงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

วันที่ 24 กันยายน 2564 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสร้างเสริมกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในครอบครัวและชุมชน กิจกรรมที่ 3 สรุปและถอดบทเรียนโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564ภายใต้ โครงการงบประมาณรายจ่ายงบกลาง โดยมี นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม บุษราคัม โรงแรม เจพี เอ็มเมอรัลด์ ยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:พม.ยโสธร เข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมที่ทำการชั่วคราว สนง.พมจ.ยโสธร (ศาลากาญจนาภิเษก วัดศรีธรรมาราม พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial