ประชุมคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดยโสธร

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่ 4/63 รหัส 4ข – 185 ตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 จำนวน 23 นาย นำโดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เข้ารายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยโสธร และประชุมซักซ้อมภารกิจกระบวนการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 2 (เพิ่มเติม)


Share:พมจ.ยโสธร รับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่

วันที่ 11 มกราคม 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสาวพัชรา สนามพล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จากโรงแรม เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร เพื่อส่งมอบให้แก่ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) (เพิ่มเติม)


Share:พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมอบให้แก่ราษฎรที่อยู่ถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้ที่ฐานะยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวน 2,000 ผืน ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในนามประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการมอบดังกล่าว (เพิ่มเติม)


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเด็กในครอบครัวยากจน ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

วันที่ 8 มกราคม 2563 นางสาววีรินทร์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวสาวิตรี อุตอามาตย์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเด็กในครอบครัวยากจน ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร นายอำเภอกุดชุม นายกอบต. รพ.สต. ตำบลกุดชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือ นักพัฒนาชุมชนตำบลกุดชุม ผู้ใหญ่บ้านและอสม. จำนวน 1 ราย เพื่อประกอบการวางแผนและช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาแบบบูรณาการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม)


Share:ลงพื้นที่เพื่อติดต่อประสานงานโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

วันที่ 8 มกราคม 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาววริศรา เจริญชัย พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และนายเพทาย นันทเสนา พนักงานพิมพ์ ส 3 ลงพื้นที่เพื่อติดต่อประสานงานโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ในเขตพื้นที่อำเภอค้อวัง จำนวน 6 โรงเรียน เด็กกลุ่มเป้าหมาย 60 คน เพื่อประกอบการวางแผนและช่วยเหลือครอบครัว ผู้ประสบปัญหาแบบบูรณาการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม)


Share:พมจ.ยโสธร รับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่

วันที่ 8 มกราคม 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวพัชรา สนามพล ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จากร้านเบสบุ๊คเซนเตอร์ และปั้มน้ำมันกิมชุนจังหวัดยโสธร เพื่อส่งมอบให้แก่ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ ณ ร้านเบสบุ๊คเซนเตอร์ และปั้มน้ำมันกิมชุนจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2564

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการตนเอง ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2564 เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ โดยมีคณะทำงานที่เป็นผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ชั้น 1 ศาลากลาง จังหวัดยโสธร (หลังเก่า) (เพิ่มเติม)


Share:ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 8 มกราคม 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวพัชรา สนามพล ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาวกิติยา ศิริโสดา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายวิทวัส วังคะฮาด ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์ประกอบการประเมินศักยภาพในการดำเนินงานการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการให้บริการ e-Service “การให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอของจังหวัดยโสธร” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) (เพิ่มเติม)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial