ขยายเวลา การเสนอชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดยโสธร ประจำปี 2564

ขยายเวลา การเสนอชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดยโสธร ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)


Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธได้ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเพื่อให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน ป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นไม่ว่าจะต่อบุคลากรหรือผู้รับบริการ และเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ กรณีได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรจึงประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ เพื่อวางรากฐานและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของแต่ละบุคคลและถือปฏิบัติต่อบุคลากรหรือผู้รับบริการ ตลอดจนชุมชนและสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักสิทธิมนุษยชนในทุกๆกระบวนการ


Share:ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

เรื่อง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเป็นการปฎิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนขึ้นในสำนักงานป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นไม่ว่าจะต่อบุคลากรหรือผู้รับบริการและลดความเสี่ยงในการเกิดข้อร้องเรียน ร้องทุกข์กรณี ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดยโสธร

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของแต่ละบุคคลตลอดจนชุมชนและสังคม มีการปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักสิทธิมนุษยชนในทุกๆกระบวนการ

แนวทางการปฏิบัติภายในหน่วยงาน

ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจศาสนา เพศ อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือ
เรื่องอื่นใด ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากการระเมิดสิทธิมนุษยชนภายในหน่วยงานเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของบุคลากร โดยปราศจากการแทรกแซง

แนวทางการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ

ส่งเสริมให้มีการปฎิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่สนับสนุนหรือดำเนินการใดๆ ที่จะเป็นการเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลภายนอก และให้บริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่าง

นิยามศัพท์

“สิทธิมนุษยชน” สิทธิที่มีโดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางกาย จิตใจ ศาสนา เพศ อายุสีผิวการศึกษาหรืออื่นใด ตามกฏหมายของแต่ละประเทศรวมถึงสิทธิในการดำรงชีวิตและเสรีภาพการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและอื่นๆมนุษย์ทุกคนมีสิทธิต่างๆเหล่านี้โดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
“บุคคลภายนอก” ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลหรือ กลุ่มบุคคลรวมถึงส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับการบริการหรือการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
“บุคลากรสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร”ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน พนักงานจ้างเหมาบริการ ทุกระดับ


Share:สุขาคลายทุกข์ สร้างสุขแก่คนทุกวัย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564

“สุขาคลายทุกข์ สร้างสุขแก่คนทุกวัย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564″ขอเชิญ ร่วมให้การสนับสนุนปรับเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่วัดในพื้นที่จังหวัดยโสธรโดยสนับสนุนเป็นเงินเพื่อซื้อโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ ชุดละ 1,300.- บาท (ใน 1 ชุด ประกอบด้วยโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ 1 โถ และปูนซีเมนต์ขาวอย่างดี 5 กก.) หรือ สนับสนุนเงินตามกำลังศรัทธา ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2564 ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังเก่า) โทร 0 4571 1579 หรือ 08 2608 9518 (เพิ่มเติม)


Share:ขอเชิญ ร่วมให้การสนับสนุน ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ “ยกเว้นเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว” เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ

ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มกราคม 2564 ท่านสามารถสนับสนุนสิ่งของได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 04 5711579 หรือ 08 26089518 (เพิ่มเติม)


Share:พิธีปล่อยแถวปฏิบัติการ”พิทักษ์ยศสุนทร”

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางคำมุก ด่านธานินทร์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการ”พิทักษ์ยศสุนทร”เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง และเทศการอาหารดี ดนตรีแซ่บ และบอลลูน ประจำปี 2563 โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:ประชาสัมพันธ์ โดย…ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดยโสธร สนง.พมจ.ยส.

ประชาสัมพันธ์ โดย…ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดยโสธร สนง.พมจ.ยส. ได้รับการประสานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธรในการสร้างการรับรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานนอกระบบ แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ที่มีอาชีพอิสระ ให้มีความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองประกันสังคมและเชิญชวนขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ #ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ (เพิ่มเติม)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial