ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) รถตู้ ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) รถตู้ ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๕๘,ooo บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


Share:ปรกาศจังหวัดยโสธร : เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ปรกาศจังหวัดยโสธร : เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

//ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครื่อข่ายสนสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
// จังหวัดยโสธร ขอประกาศผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้


Share:ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ และพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ และพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร


Share:ประกาศจังหวัดยโสธร : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดยโสธร

ประกาศจังหวัดยโสธร : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดยโสธรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial