ประชุมพิจารณากลั่นกรองและรับรองโครงการของสภาองค์กรชุมชนตำบล สู่ ยโสธร เมืองวิถีอีสาน อยู่ดีมีสุข

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางคำมุก ด่านธานินทร์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมการประชุม“พิจารณากลั่นกรองและรับรองโครงการของสภาองค์กรชุมชนตำบล สู่ ยโสธร เมืองวิถีอีสาน อยู่ดีมีสุข” เพื่อการขับเคลื่อนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมย์ของหลักการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดยโสธร ๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางลินจง เวฬุวนารักษ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชุมแกนนำชุมชน (ผู้ก่อการดี) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการตนเอง เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวคิด วิธีการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 2 แห่ง (องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา และองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร) ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เพิ่มเติม)


Share:พม.ยโสธร รับมอบหน้ากากอนามัย ที่ทำจากผ้า

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวพัชรา สนามพล ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รับมอบหน้ากากอนามัย ที่ทำจากผ้า จากบริษัทซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โรงงานยโสธร จำนวน 300 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้วยโอกาส ณ บริษัทซาบีน่า หมู่ 10 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 (เพิ่มเติม)


Share:ระชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดยโสธร (One Home) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 227 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420,000บาท โดยมีนางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เป็นประะานในที่ประชุมฯดังกล่าว (เพิ่มเติม)


Share:โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 12 มกราคม 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางคำมุก ด่านธานินทร์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชุมแกนนำชุมชน (ผู้ก่อการดี) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการตนเอง เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวคิด วิธีการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 3 แห่ง (องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน และเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร) ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เพิ่มเติม)


Share:ประชุมการนำเสนอผลการศึกษาการจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 -12.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวมินตรา โสวิลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการศึกษาการจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัด โดยมีนางสาวอุไร เล็กน้อย เป็นประธานการประชุมฯ (เพิ่มเติม)


Share:ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเชิงป้องกันหรือยับยั้งจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 12 มกราคม 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวพัชรา สนามพล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเชิงป้องกันหรือยับยั้งจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564 เฉพาะสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมฯ (เพิ่มเติม)


Share:กิจกรรม “หว่านปอเทืองแปลงนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร”

วันที่ 12 มกราคม 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม “หว่านปอเทืองแปลงนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร” เพื่อเป็นการปรับปรุงบำรุงดินในนาแปลงเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งยังมีการปลูกผักสวนครัว ปล่อยกบลงในบ่อ ณ บริเวณแปลงนาหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีฯ (เพิ่มเติม)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial