โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”ด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้ปฏิบัติงาน”

ระหว่างวันที่30 พฤศจิกายน -1ธันวาคม 2563 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรมอบหมายให้นางสาวปติญญา พลเยี่ยม ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”ด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้ปฏิบัติงาน” โดยมี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม)


Share:ปรประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหากรณีอัคคีภัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (ONE HOME) ได้แก่ นายชวลิต ขลุ่ยเงิน ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหากรณีอัคคีภัย พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 5,000 บาท และผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบปัญหา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายชลธี ยังตรง) คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายอำเภอเมืองยโสธร (นายอภิรัตน์ ป้องกัน) และคณะผู้นำชุมชนร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบเงินและสิ่งของ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหา ณ พื้นที่ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:ปฎิบัติงานเวรประจำวันสายด่วน 1300 จังหวัดยโสธร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวพัชรา สนามพล ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าปฎิบัติงานเวรประจำวันสายด่วน 1300 จังหวัดยโสธร ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ ศูนย์ปฎิบัติงานสายด่วน 1300 จังหวัดยโสธร บ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดยโสธร โดยมีผู้ขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 1 คน (เพิ่มเติม)


Share:ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 โดยมี นายอนุวัฒน์ บุญพันธ์ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดยโสธร ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดยโสธร องค์กรเครือข่ายคนพิการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยดสธร หลังเก่า ชั้น1 (เพิ่มเติม)


Share:“ภารกิจ พม. กับการรณรงค์ยุติความรุนแรง การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัด และการให้บริการ แก่ผู้พิการ”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เข้าบันทึกเทปรายการ “บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร” เดือนพฤศจิกายน 2563 เรื่อง “ภารกิจ พม. กับการรณรงค์ยุติความรุนแรง การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัด และการให้บริการ แก่ผู้พิการ”ดำเนินรายการโดย นางสาวนรีรัตน์ เจริญศิริรัตนา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ผลิตรายการโดยทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ณ ศูนย์ดิจิทัล เซนเตอร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส) ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางคำมุก ด่านธานินทร์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3 (เพิ่มเติม)


Share:ระชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางคำมุก ด่านธานินทร์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3 (เพิ่มเติม)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial