พมจ.ยโสธร ร่วมบันทึกเทปรายการ “ บอกกล่าวเล่าเรื่องเมืองยโสธร ” ประจำเดือน มกราคม 2565

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทปรายการ “ บอกกล่าวเล่าเรื่องเมืองยโสธร ” ประจำเดือน มกราคม 2565 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร งานนโยบาย และภารกิจสำคัญของสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ณ ศูนย์ดิจิทัลเซ็นเตอร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร โดยมี นางสาวนรีรัตน์ เจริญศิริรีตนา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ (เพิ่มเติม)


Share:พมจ.ยโสธร ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 เวลา 09.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางคำมุก ด่านธานินทร์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีฯ (เพิ่มเติม)


Share:ร่วมประชุมทีม พม.ยโสธร (One Home) เพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่จังหวัดยโสธร (Community Center) ครั้งที่ 3

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายนุศาสตร์ ซาเสน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทีม พม.ยโสธร (One Home) เพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่จังหวัดยโสธร (Community Center) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมที่ทำการชั่วคราว สนง.พมจ.ยโสธร (ศาลากาญจนาภิเษก วัดศรีธรรมาราม พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธ (เพิ่มเติม)


Share:พม.ยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร ครั้งที่1/2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร ครั้งที่1/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านเด็กจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด รวมทั้งพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม และนางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เป็นกรรมการและเลขานุการ (เพิ่มเติม)


Share:พม.ยโสธร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดย์โสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดยโสธร (One Home) และผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการชั่วคราว สนง.พมจ.ยโสธร (ศาลากาญจนาภิเษก วัดศรีธรรมาราม พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 44 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) (เพิ่มเติม)


Share:พม.ยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวที่ประสบเหตุไฟไหม้

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวพัชรา สนามพล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวรัตนภรณ์ พันธุ์สุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ร่วมกับ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามัคคี ผู้ใหญ่บ้าน และ อพม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวที่ประสบเหตุไฟไหม้ ในเขตพื้นที่ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 1 หลัง ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในเบื้องต้นต่อไป (เพิ่มเติม)


Share:พมจ.ยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบโครงการฯ

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบโครงการฯ จำนวน 37 โครงการ ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมฯ (เพิ่มเติม)


Share:พมจ.ยโสธร ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั่วคราว สนง.พมจ.ยโสธร (ศาลากาญจนาภิเษก วัดศรีธรรมาราม พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานในการประชุมฯ (เพิ่มเติม)


Share:พม.ยโสธร ลงพื้นที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายแก่เด็กตามโครงการสถาปนา จ.ยโสธร 50 ปี : ร่วมทำดีช่วยเหลือเด็กยากจน 50 สถานศึกษา

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางอุบลรัตน์ กล้าวาจา เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน และนางสาวรัตนภรณ์ พันธุ์สุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายแก่เด็กตามโครงการสถาปนา จ.ยโสธร 50 ปี : ร่วมทำดีช่วยเหลือเด็กยากจน 50 สถานศึกษา ณ สถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอกุดชุม จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบอน โรงเรียนบ้านหนองแก โรงเรียนบ้านคำเลา โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย โรงเรียนบ้านนาทม และโรงเรียนบ้านหนองหว้า รวมจำนวน 63 ครอบครัว เด็ก 84 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองเด็ก (เพิ่มเติม)


Share:พม.ยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านทั้งหลัง

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางอุบลรัตน์ กล้าวาจา เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน และนางสาวรัตนภรณ์ พันธุ์สุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ในเขตพื้นที่ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร จำนวน 1 หลัง ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในเบื้องต้นต่อไป (เพิ่มเติม)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial