โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของคนพิการในชุมชนตำบากเรือ”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร โดย ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดยโสธร ดำเนินโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของคนพิการในชุมชนตำบากเรือ” โดยมี นายอนุวัฒน์ บุญพันธ์ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด พร้อมด้วย อาจารย์ทองจันทร์ หอมเนตร นักวิชาการอิสระ และเจ้าหน้าที่ บรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุม อบต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (เพิ่มเติม)


Share: