โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”ด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้ปฏิบัติงาน”

ระหว่างวันที่30 พฤศจิกายน -1ธันวาคม 2563 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรมอบหมายให้นางสาวปติญญา พลเยี่ยม ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”ด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้ปฏิบัติงาน” โดยมี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม)


Share: