โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยทีมONE HOME โดยมีนายนุศาสตร์ ซาเสน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร นายชวลิต ขลุ่ยเงินผู้อำนวยการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยบูรณาการร่วมกับแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ปีงบประมาณ2564 เพื่อนำส่วนราชการประจำจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนในพื้นที่ ออกเยี่ยมเยือนประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาและบูรณาการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1 โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share: