ขอเชิญ ร่วมให้การสนับสนุน ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ “ยกเว้นเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว” เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ

ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มกราคม 2564 ท่านสามารถสนับสนุนสิ่งของได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 04 5711579 หรือ 08 26089518 (เพิ่มเติม)


Share: