ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวพัชรา สนามพล ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ร่วมกับชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดยโสธร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอบต. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบล เยี่ยมบ้านพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอค้อวัง และอำเภอมหาชนะชัยโดยนางเพชรรวง พวงแก้ว ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ได้มอบเงินช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทั้ง 2 ราย ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมชุดเครื่องอุปโภคและบริโภค (เพิ่มเติม)


Share: