ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวราษฎรที่ยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี จังหวัดยโสธร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้

นางอุบลรัตน์ กล้าวาจา ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและ

ฝึกวิชาชีพชำนาญงาน ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวราษฎร ที่ยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา อำเภอทรายมูล จำนวน 17ครอบครัว เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป (เพิ่มเติม)


Share: