ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาววรณี ปิ่นสุวรรณ ตำแหน่ง นิติกร และนางสาวอัจฉรี วงษ์แสน ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 1 ราย เพื่อประกอบการวางแผนและช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาแบบบูรณาการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม)


Share: