ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาววนิดา บุญปก นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาวอัจฉรี วงษ์แสน นักพัฒนาสังคม และนายเพทาย นันทะเสนา พนักงานพิมพ์ ส 3 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่ ตำบลเซียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จำนวน 4 ราย เพื่อประกอบการวางแผนและช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม)


Share: