“ภารกิจ พม. กับการรณรงค์ยุติความรุนแรง การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัด และการให้บริการ แก่ผู้พิการ”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เข้าบันทึกเทปรายการ “บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร” เดือนพฤศจิกายน 2563 เรื่อง “ภารกิจ พม. กับการรณรงค์ยุติความรุนแรง การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัด และการให้บริการ แก่ผู้พิการ”ดำเนินรายการโดย นางสาวนรีรัตน์ เจริญศิริรัตนา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ผลิตรายการโดยทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ณ ศูนย์ดิจิทัล เซนเตอร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ยโสธร (เพิ่มเติม)


Share: