พมจ.ยโสธร เป็นวิทยากรฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดยโสธร หัวข้อ“การจัดการศูนย์พักพิง เบื้องต้น”

วันที่ 3 กันยายน 2563 นางนิภา คงเพชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาววนิดา บุญปก ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นวิทยากรฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดยโสธร หัวข้อ“การจัดการศูนย์พักพิง เบื้องต้น” จำนวน 2 ชั่วโมง ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินเดชา ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยผู้เข้าร่วมจาก ตำบลห้วยแก้ง ตำบลหนองแหน ตำบลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จำนวน 150 คน (เพิ่มเติม)


Share: