พมจ.ยโสธร เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือภาระของสังคม แต่สามารถมีส่วนร่วมเป็นพลังพัฒนาสังคม” โครงการตามแผนปฎิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รุ่นที่ 6)

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นางนิภา คงเพชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวพัชรา สนามพล ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือภาระของสังคม แต่สามารถมีส่วนร่วมเป็นพลังพัฒนาสังคม” โครงการตามแผนปฎิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรม สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์และมีหลักประกันที่มั่นคงให้แก่แรงงาน รุ่นที่ 6 จำนวน 60 คน ณ ศาลาSMLบ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share: