พมจ.ยโสธร เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือภาระของสังคม แต่สามารถมีส่วนร่วมเป็นพลังพัฒนาสังคม” โครงการตามแผนปฎิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รุ่นที่ 5)

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นางนิภา คงเพชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือภาระของสังคม แต่สามารถมีส่วนร่วมเป็นพลังพัฒนาสังคม” โครงการตามแผนปฎิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์และมีหลักประกันที่มั่นคงให้แก่แรงงาน รุ่นที่ 5 จำนวน 60 คน ณ ศาลากลางบ้านหนองเลิง หมู่ที่ 3 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share: