พมจ.ยโสธร ร่วมรับมอบหน้ากากจากกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางประไพศรี ภูคำ นักจัดการงานทั้วไปชำนาญการ ร่วมรับมอบหน้ากากจากกระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดยโสธร เพื่อจัดสรรและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยฯ ให้แก่กลุ่มเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพื้นที่ตามความจำเป็นและเหมาะสม (เพิ่มเติม)


Share: