ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางนิภา คงเพชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) ครั้งที่ 10/2563 ในฐานะกรรมการ (ศอ.ปส.จ.ยส) ณ. ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธรหลังใหม่ ชั้น 3 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share: