ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลต้นแบบทางสังคม ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลต้นแบบทางสังคม ครั้งที่ 1/2563 ณ วัดสร้างช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ตามที่นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้จัดขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร นายอำเภอทรายมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อร่วมกันพิจารณาปัญหาเร่งด่วนด้านสังคมของตำบลไผ่ 3 ประเด็น (เพิ่มเติม)


Share: