ประกาศ การสมัครเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพสำหรับผู้พิการ การอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรต่างๆ

ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดยโสธร สนง.พมจ.ยส.ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพสำหรับผู้พิการ การอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ดำเนินการโดย มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ (เพิ่มเติม)Share: