ปฎิบัติงานเวรประจำวันสายด่วน 1300 จังหวัดยโสธร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวพัชรา สนามพล ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าปฎิบัติงานเวรประจำวันสายด่วน 1300 จังหวัดยโสธร ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ ศูนย์ปฎิบัติงานสายด่วน 1300 จังหวัดยโสธร บ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดยโสธร โดยมีผู้ขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 1 คน (เพิ่มเติม)


Share: