จัดรายการวิทยุ “จากใจ พม. สู่คนเมืองยศ”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางอุบลรัตน์ กล้าวาจา ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพชำนาญงาน และนักศึกษาฝึกงาน ร่วมจัดรายการวิทยุ คลื่นความถี่ FM 90 MHz ในรายการ “จากใจ พม. สู่คนเมืองยศ”ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ณ สถานีวิทยุกระจายเสียจงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share: