กิจกรรม 5ส

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม 5ส เพื่อปรับสถานที่ภายในโรงพัสดุให้สะอาด เป็นระเบียบ เกิดความสะดวก และเสริมสร้างสุขลักษณะนิสัยของบุคลากรให้มีระเบียบเรียบร้อย ณ โรงพัสดุของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share: