ประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ สรุปผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรค เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3 (เพิ่มเติม)


Share:พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัด ประจำปี 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัด ประจำปี 2563 รวมจำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติในการมอบโล่ดังกล่าว ซึ่งผู้ที่ได้รับโล่ครอบครัวร่มเย็นคือ ด.ต.สุรศักดิ์ ไชยรักษ์ ข้าราชการบำนาญ ( ตำรวจ) และ นายจรัญ กาญจนสาธิต กำนันตำบลค้อเหนือ และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัด 1 ราย คือ นางจิตรตรา เชื้อวณิชย์ ประกอบอาชีพทำธุรกิจ (เพิ่มเติม)


Share:กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอร่วมกิจกรรมดังกล่าว (เพิ่มเติม)


Share:พิธี เจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร และนางคำมุก ด่านธานินทร์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ วัดไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี (เพิ่มเติม)


Share:กิจกรรม 5ส

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม 5ส เพื่อปรับสถานที่ภายในโรงพัสดุให้สะอาด เป็นระเบียบ เกิดความสะดวก และเสริมสร้างสุขลักษณะนิสัยของบุคลากรให้มีระเบียบเรียบร้อย ณ โรงพัสดุของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวพัชรา สนามพล ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ร่วมกับชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดยโสธร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอบต. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบล เยี่ยมบ้านพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอค้อวัง และอำเภอมหาชนะชัยโดยนางเพชรรวง พวงแก้ว ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ได้มอบเงินช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทั้ง 2 ราย ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมชุดเครื่องอุปโภคและบริโภค (เพิ่มเติม)


Share:ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาววรณี ปิ่นสุวรรณ ตำแหน่ง นิติกร และนางสาวอัจฉรี วงษ์แสน ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 1 ราย เพื่อประกอบการวางแผนและช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาแบบบูรณาการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม)


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยส่วนภูมิภาค

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาววริศรา เจริญชัย พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยส่วนภูมิภาค โดยมี นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธ์ุ ผอ.กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเดอ ไพร์ม รางน้ำ กรุงเทพฯ (เพิ่มเติม)


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมปลาส้ม ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3 (เพิ่มเติม)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial