ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดยโสธร (One Home) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 206 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 352,000 บาท โดยมีนางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ เป็นประธานในที่ประชุมฯ ดังกล่าว (เพิ่มเติม)


Share:จัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ผู้ขอรับบุตรบุญธรรม จำนวน 10 ราย ไปจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในที่ประชุมฯ (เพิ่มเติม)


Share:โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 15 มกราคม 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางคำมุก ด่านธานินทร์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชุมแกนนำชุมชน (ผู้ก่อการดี) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการตนเอง เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวคิด วิธีการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 1 แห่ง (เทศบาลตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร) ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน ให้ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เพิ่มเติม)


Share:ร่วมมอบชุดโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ สุขาคลายทุกข์ สร้างสุขแก่คนทุกวัย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 จังหวัดยโสธร

วันที่ 15 มกราคม 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวพัชรา สนามพล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ มอบชุดโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ “สุขาคลายทุกข์ สร้างสุขแก่คนทุกวัย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 จังหวัดยโสธร” ให้แก่วัดในพื้นที่ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดโพนเมือง จำนวน 1 ชุด วัดบ้านแข้ จำนวน 1 ชุด และวัดฟ้าห่วนใต้ (บ้านฟ้าห่วน) จำนวน 1 ชุด และพื้นที่ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร 1 แห่งคือ วัดบ้านหนองเรือ จำนวน 1 ชุด รวมจำนวน 4 ชุด รวมมูลค่า 5,200.- บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร คือ นางจิรภา มุ่งมา หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางคำมุก ด่านธานินทร์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และนายอนุวัฒน์ บุญพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และนายประเสริฐศักดิ์ เรืองมนัสสุทธิ (เพิ่มเติม)


Share:พมจ.ยโสธร รับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่

วันที่ 15 มกราคม 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวพัชรา สนามพล ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จากบริษัท โตโยต้ายโสธรจำกัด เพื่อส่งมอบให้แก่ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ ณ บริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด (เพิ่มเติม)


Share:ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเชิงป้องกันหรือยับยั้งจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาววัลลภา ปราณีสร ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเชิงป้องกันหรือยับยั้งจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2564 เฉพาะสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมฯ (เพิ่มเติม)


Share:ร่วมมอบชุดโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ “สุขาคลายทุกข์ สร้างสุขแก่คนทุกวัย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 จังหวัดยโสธร

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมอบชุดโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ “สุขาคลายทุกข์ สร้างสุขแก่คนทุกวัย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 จังหวัดยโสธร” ให้แก่วัดอัมพวัน บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร จำนวน 3 ชุด รวมมูลค่า 3,900.- บาท โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และนางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร และรับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 3,900.- บาท จากเครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอพม. ในพื้นที่ เพื่อจัดซื้อชุดโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ ให้แก่วัดในพื้นที่อื่นๆต่อไป (เพิ่มเติม)


Share:โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางคำมุก ด่านธานินทร์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชุมแกนนำชุมชน (ผู้ก่อการดี) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการตนเอง เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวคิด วิธีการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 2 แห่ง (เทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร) ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน ให้ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เพิ่มเติม)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial