พมจ.ยโสธร เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือภาระของสังคม แต่สามารถมีส่วนร่วมเป็นพลังพัฒนาสังคม” โครงการตามแผนปฎิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รุ่นที่ 6)

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นางนิภา คงเพชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวพัชรา สนามพล ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือภาระของสังคม แต่สามารถมีส่วนร่วมเป็นพลังพัฒนาสังคม” โครงการตามแผนปฎิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรม สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์และมีหลักประกันที่มั่นคงให้แก่แรงงาน รุ่นที่ 6 จำนวน 60 คน ณ ศาลาSMLบ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:พมจ.ยโสธร เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือภาระของสังคม แต่สามารถมีส่วนร่วมเป็นพลังพัฒนาสังคม” โครงการตามแผนปฎิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รุ่นที่ 5)

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นางนิภา คงเพชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือภาระของสังคม แต่สามารถมีส่วนร่วมเป็นพลังพัฒนาสังคม” โครงการตามแผนปฎิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์และมีหลักประกันที่มั่นคงให้แก่แรงงาน รุ่นที่ 5 จำนวน 60 คน ณ ศาลากลางบ้านหนองเลิง หมู่ที่ 3 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:พมจ.ยโสธร เป็นวิทยากรฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดยโสธร หัวข้อ“การจัดการศูนย์พักพิง เบื้องต้น”

วันที่ 3 กันยายน 2563 นางนิภา คงเพชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาววนิดา บุญปก ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นวิทยากรฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดยโสธร หัวข้อ“การจัดการศูนย์พักพิง เบื้องต้น” จำนวน 2 ชั่วโมง ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินเดชา ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยผู้เข้าร่วมจาก ตำบลห้วยแก้ง ตำบลหนองแหน ตำบลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จำนวน 150 คน (เพิ่มเติม)


Share:พมจ.ยโสธร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 3 กันยายน 2563 นางนิภา คงเพชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวพัชรา สนามพล ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวณัฐวดี กันตา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร ณ ห้องอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ซึ่ง นางสาวกนกวรรณ รามแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าสาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด (เพิ่มเติม)


Share:พมจ.ยโสธร เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดยโสธร

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางนิภา คงเพชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร และนางสาววัลลภา ปราณีสร ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:พมจ.ยโสธร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้ความเท่าเทียมระหว่างเพศ รุ่นที่ 2 โดยกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2563 นางนิภา คงเพชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ นางสาวสาวิตรี อุตอามาตย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้ความเท่าเทียมระหว่างเพศ รุ่นที่ 2 โดยกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม)


Share:พมจ.ยโสธร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและการค้าสู่สากลกิจกรรมหลัก “การพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP”

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. นางนิภา คงเพชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและการค้าสู่สากลกิจกรรมหลัก “การพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP” ณ ลานวิมานพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:สนง.พมจ.ยโสธร จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ในเขตจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1 / 2563

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางนิภา คงเพชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ในเขตจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1 / 2563 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:พมจ.ยโสธร เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือภาระของสังคม แต่สามารถมีส่วนร่วมเป็นพลังพัฒนาสังคม” โครงการตามแผนปฎิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รุ่นที่ 3)

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นางนิภา คงเพชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางอุบลรัตน์ กล้าวาจา ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือภาระของสังคม แต่สามารถมีส่วนร่วมเป็นพลังพัฒนาสังคม” โครงการตามแผนปฎิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรม สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์และมีหลักประกันที่มั่นคงให้แก่แรงงาน รุ่นที่ 3 จำนวน 60 คน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเป็ด อำเภอมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:พมจ.ยโสธร จัดรายการ”จากใจ พม.สู่คนเมืองยศ” เพื่อให้ความรู้แก่คนพิการและคนทั่วไป

วันที่ 2 กันยายน 2563 นางนิภา คงเพชร พัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายอนุวัฒน์ บุญพันธ์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ จัดรายการ”จากใจ พม.สู่คนเมืองยศ” เพื่อให้ความรู้แก่คนพิการและคนทั่วไป ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ สวท.ยโสธร fm90mhz (เพิ่มเติม)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial