พม.ยโสธร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยใช้ฐานข้อมูลพัฒนาคนแบบขี้เป้า

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสามัคคี และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยใช้ฐานข้อมูลพัฒนาคนแบบขี้เป้า (Thai People Map and Analytics platform: TPMAP) ในพื้นที่ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จำนวน 18 ราย (เพิ่มเติม)


Share:



พม. ยโสธร ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่1/2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมประชาบดี สนง.พมจ. ยส. ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 1 (หลังเก่า) โดยมี นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการฯ พร้อมนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติอนุมัติ ให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม รวมจำนวน 3 ราย ดำเนินการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป (เพิ่มเติม)


Share:



พม.ยโสธร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 19 / 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 19 / 2565 โดยมี หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดยโสธร (One Home) และประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมประชาบดี สนง.พัฒนาสังคมฯ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 1 (หลังเก่า) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ จำนวน 122 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,500 บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทล้วน) (เพิ่มเติม)


Share:



พม.ยโสธร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนครอบครัวยากจน

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาววริศรา เจริญชัย พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และนางสาวพรนภา สุนทรา นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนครอบครัวยากจน ในเขตพื้นที่อำเภอป่าติ้ว และอำเภอมหาชนะชัย รวมจำนวน 2 ราย ซึ่งจะได้ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในเบื้องต้นต่อไป (เพิ่มเติม)


Share:



ร่วมประชุมการถอดบทเรียนการบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เงินอุดหนุน)

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ผอ.ศูนย์ฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการถอดบทเรียนการบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เงินอุดหนุน) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมประชาบดี สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:



พม. ยโสธรประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน และจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ทีม พม.ยโสธร (One Home) ได้แก่ นายนุศาสตร์ ซาเสน หัวหน้าบ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัด และนางสาวสุธาสินี้ สุดแสน ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน และจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. เป็นประธานเปิดการประชุมฯ (เพิ่มเติม)


Share:



เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคเเละความเท่าเทียมทางกรศึกษา “พน้องกลับมาเรียน” จังหวัดยโสธร

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาววนิดา บุญปก นักสังคมสงเคร าะห์ชำนาญการ เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคเเละความเท่าเทียมทางกรศึกษา “พน้องกลับมาเรียน” จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าร่าชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีฯ (เพิ่มเติม)


Share:



ร่วมกิจกรรม “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร”

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร” โดยมี การทำถังหมักรักษ์โลก และส่งเสริมกิจกรรมที่ว่างสร้างอาหาร ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด บ้านพักหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีฯ (เพิ่มเติม)


Share:



โครงการ “คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ” ครั้งที่ 4

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ “คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ” ครั้งที่ 4 ณ บริเวณหน้าหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีฯ (เพิ่มเติม)


Share:



ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ทางสังคมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 18/2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ทางสังคมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 18/2565 ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดยโสธร (One Home) และผู้แทนชมรมคนพิการจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมประชาบดี สนง.พัฒนาสังคมฯ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 1 (หลังเก่า) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ จำนวน 93 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมี นางสาวสุธาสินี สุดแสน ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว (เพิ่มเติม)


Share:



Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial