ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวราษฎรที่ยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี จังหวัดยโสธร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้

นางอุบลรัตน์ กล้าวาจา ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและ

ฝึกวิชาชีพชำนาญงาน ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวราษฎร ที่ยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา อำเภอทรายมูล จำนวน 17ครอบครัว เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป (เพิ่มเติม)


Share:ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนพร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้จัดประชุมกับพมจ.ยโสธร เพื่อมอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกประเภทเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาตัว ในโรงพยาบาล คลอด แต่งงานในรอบหกเดือนแรกของปี2563

วันที่ 3 กรฏาคม 2563 นายสัมฤทธิ์ กัลปดี ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคูเมืองพร้อมด้วยคณะกรรมการมอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกประเภทเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล คลอด แต่งงานในรอบหกเดือนแรกของปี2563 (เพิ่มเติม)


Share:พมจ.ยโสธร ร่วมมอบอาหารกลางวัน”ครัวปันอิ่ม” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID – 19

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดยโสธร ร่วมมอบอาหารกลางวัน”ครัวปันอิ่ม”เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

COVID – 19 ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ที่กรมสรรพสามิตร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดขึ้น ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563 จังหวัดยโสธร

วันที่ 3 กรกกาคม 2563 เวลา 06.30 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี พุทธศักราช 2563 เพื่อส่งเสริม

ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า

(บ้านสิงห์ท่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:พม.ยโสธร ประสาน ธอส. ช่วยเหลือเป็นเงินซ่อมแซม และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาส ที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบเงินค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและค่าเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวน 55,000.-บาท ทั้งนี้การดำเนินการซ่อมแซมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรและองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ (เพิ่มเติม)


Share:โครงการ“สานพลังอาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตคนพิการ” รุ่นที่ 2

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้จัดอบรมโครงการ “สานพลังอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตคนพิการ” รุ่นที่ 2 โดยมีกลุ่ม เป้าเหมาย จำนวน 350 คน ณ ห้องแกรนบอลลูม โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ทั้งนีHนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องบทบาทภารกิจกระทรวงพม. บทบาทหน้าที่ของ อพม. เพื่อให้อพม.ใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจ และนำไปปฎิบัติตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนของตนเองได้ (เพิ่มเติม)


Share:พมจ.ยโสธร ร่วมรับมอบหน้ากากจากกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ร่วมรับมอบหน้ากากจากกระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อจัดสรรและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยฯ ให้แก่กลุ่มเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพื้นที่ตามความจำเป็นและเหมาะสม (เพิ่มเติม)


Share:พมจ.ยโสธร อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพ

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชูรินทร์ ขวัญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องอีกทั้งเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจของอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ในการพัฒนา และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนของตนเอง โดยมีนางวาสนา ทองจันทร์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครฯ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจราชการ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายชูรินทร์ ขวัญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพื่อปรึกษาหารือ ข้อราชการด้านการพัฒนาสังคมตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้ง ขอคำแนะนำในการดำเนินงาน และได้เดินทางมาตรวจจราชการ รอบ 2 ณ จังหวัดยโสธร เพื่อติดตามผล การดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 (เพิ่มเติม)


Share:พิธีมอบเงินกู้ยืมประกอบอาชีพรายบุคคลโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธ เป็นประธานในพิธีมอบเงินกู้ยืมประกอบอาชีพรายบุคคล โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร  กำหนดจัดสัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาค้ำประกัน จำนวน 19 ราย  เป็นเงิน 492,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกองทุนผู้สูงสูงอายุ ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังเก่า) (เพิ่มเติม)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial