โครงการ ฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดยโสธร

วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาววนิดา บุญปก นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวสาวิตรี อุตอามาตย์ จนท.ศูนย์ปฏิบัติการยุติความรุนแรงฯ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดยโสธร หัวข้อ “การจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น”จำนวน 2 ชั่วโมง ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินเดชา ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยผู้เข้าร่วมจาก อบต.พระเสาร์,อบต.โนนทราย และ อบต.ผือฮี จำนวน 150 คน (เพิ่มเติม)


Share: