เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาววัลลา ปราณีสร นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) (เพิ่มเติม)


Share: