สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธได้ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเพื่อให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน ป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นไม่ว่าจะต่อบุคลากรหรือผู้รับบริการ และเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ กรณีได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรจึงประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ เพื่อวางรากฐานและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของแต่ละบุคคลและถือปฏิบัติต่อบุคลากรหรือผู้รับบริการ ตลอดจนชุมชนและสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักสิทธิมนุษยชนในทุกๆกระบวนการ


Share: