สนง.พมจ.ยโสธร จัดเวรเจ้าหน้าที่ให้บริการคนพิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการ


Share: