ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

hr

วิสัยทัศน์

  • ผู้นำทางสังคมในระดับพื้นที่ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

พันธกิจ

  •  พันธกิจ  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
  •  สร้างเสริมเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
  •  จัดระบบสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง
  •  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม

ค่านิยมองค์การ

  • พม.เมืองยศ ทำงานด้วยหัวใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial