พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัด ประจำปี 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัด ประจำปี 2563 รวมจำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติในการมอบโล่ดังกล่าว ซึ่งผู้ที่ได้รับโล่ครอบครัวร่มเย็นคือ ด.ต.สุรศักดิ์ ไชยรักษ์ ข้าราชการบำนาญ ( ตำรวจ) และ นายจรัญ กาญจนสาธิต กำนันตำบลค้อเหนือ และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัด 1 ราย คือ นางจิตรตรา เชื้อวณิชย์ ประกอบอาชีพทำธุรกิจ (เพิ่มเติม)


Share: