พม.ยโสธร ให้คำปรึกษามารดาเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางวาสนา  ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นางสาววนิดา  บุญปก นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ให้คำปรึกษามารดาเด็ก ซึ่งประสบปัญหาด้านสิทธิการปกครองบุตร และการเลี้ยงดูบุตรที่เหมาะสม โดยนักสังคมสงเคราะห์ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างละเอียด และเป็นประโยชน์แก่มารดาเด็กและเด็ก ทั้งนี้ เพจคนยโสธร ได้เข้าร่วมฟังการให้คำปรึกษาและแนะนำด้วย(เพิ่มเติม)


Share: