พมจ.ยโสธร เข้าปฏิบัติงานเวรประจำวันสายด่วน 1300 จังหวัดยโสธร

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาววริศรา เจริญชัย พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เข้าปฏิบัติงานเวรประจำวันสายด่วน 1300 จังหวัดยโสธร ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติงานสายด่วน 1300 จังหวัดยโสธร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร โดยมีผู้ขอความช่วยเหลือ จำนวน 1 ราย (เพิ่มเติม)


Share: