พมจ.ยโสธร รับมอบเงินจาก ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 7

วันที 29 กรกฏาคม 2563เวลา 09.00 น. ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 7 (นายสมัย เพ็งแจ่ม) เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยไนำเงิน จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) มามอบให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เพื่อใช้เป็นทุนดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 (เพิ่มเติม)


Share: