ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนพร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้จัดประชุมกับพมจ.ยโสธร เพื่อมอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกประเภทเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาตัว ในโรงพยาบาล คลอด แต่งงานในรอบหกเดือนแรกของปี2563

วันที่ 3 กรฏาคม 2563 นายสัมฤทธิ์ กัลปดี ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคูเมืองพร้อมด้วยคณะกรรมการมอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกประเภทเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล คลอด แต่งงานในรอบหกเดือนแรกของปี2563 (เพิ่มเติม)


Share: