ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร โดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร ได้มีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนเงินสงเคราะห์รายบุคคล จำนวน 9 ราย และพิจารณากลั่นกรองโครงการ จำนวน 4 โครงการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กพิจารณาอนุมัติต่อไป (เพิ่มเติม)


Share: