ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเงินกองทุนผู้สูงอายุและการปรับสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ครั้งที่ 1

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเงินกองทุนผู้สูงอายุและการปรับสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 มติที่ประชุมเห็นชอบผู้สูงอายกู้ยืมเงินกองทุน จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 87,500 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)โครงการขององค์กรด้านผู้สูงอายุ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 199,900 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และโครงการปรับสภาพแวดล้อม”ผู้สูงอายุ จำนวน 41 หลังเป็นเงิน 1,395,000 บาท (หนี่งล้านสามแสนก้าหมึนห้าพันบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมชั่วคราว สนง.พมจ.ยโสธร (ศาลากาญจนาภิเษก วัดศรีธรรมาราม พระอารามหลวง) ตในเมือง อเมืองยโสธร (เพิ่มเติม)


Share: