ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และ นายอำเภอ ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางนิภา คงเพชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share: