ประชาสัมพันธ์ โดย…ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดยโสธร สนง.พมจ.ยส.

ประชาสัมพันธ์ โดย…ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดยโสธร สนง.พมจ.ยส. ได้รับการประสานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธรในการสร้างการรับรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานนอกระบบ แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ที่มีอาชีพอิสระ ให้มีความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองประกันสังคมและเชิญชวนขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ #ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ (เพิ่มเติม)


Share: