ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) รถตู้ ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) รถตู้ ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๕๘,ooo บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


Share: