กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอร่วมกิจกรรมดังกล่าว (เพิ่มเติม)


Share: